Telemarkkinoinnin tietosuojaseloste

Finance Linkin telemarkkinoinnin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 16.12.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Finance Link Oy

Osoite
Mannerheiminaukio 1 B
00100 HELSINKI

Puhelin
09 77 44 740

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ieva Kovarskyte

Puhelin: 09 77 44 740
Sähköposti: ieva.kovarskyte@financelink.fi

3. Rekisterin nimi

Finance Link Oy:n telemarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavien käsittelyperusteiden nojalla:

• Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän perusteltuun ja oikeutettuun intressiin analysoida liiketoimintaansa sekä markkinoida ja viestiä palveluistaan rekisteröidyille. Tämän oikeutetun edun mukaisesti henkilötietoja käytetään liiketoiminnan ja asiakkuuksien analysointiin ja tilastointiin sekä rekisterinpitäjän palveluiden ja tuotteiden markkinointiin.

• Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Alla mainituista rekisteröityjen ryhmistä käytetään yhteisnimitystä ”telemarkkinointiasiakkaat” ja ne kuuluvat rekisterinpitäjän telemarkkinointirekisteriin. Telemarkkinointirekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraava tiedot:

Yritysasiakkaiden kontaktihenkilöiden henkilötiedot:

• kontaktihenkilön nimi,

• yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero

• työnantaja ja kontaktihenkilön asema

• tietoja kontaktihenkilöön kohdistetuista ja kohdistettavista markkinointitoimenpiteitä

• tietoja kontaktihenkilön kanssa käydystä kirjeenvaihdosta, sovituista toimenpiteistä ja vastaavista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot telemarkkinointirekisteriin on saatu tietosuojalainsäädännön mukaisena tietojen luovutuksena muun muassa LeadVenture Oy:n ylläpitämästä sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) 23 luvussa tarkoitetusta yhteistietopalvelusta. edellä mainitun tietopalvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://leadcloud.fi/leadcloud-palveluiden-tietosuojaseloste/.

Yhteystietopalveluiden sisältämät henkilötiedot on puolestaan saatu teleoperaattoreilta, jotka ovat sähköisen viestinnän palvelulain 23 luvun mukaisesti velvoitettuja luovuttamaan yhteystiedot yhteystietopalvelun tarjoamista varten. Tietoja voidaan oikeutetun edun perusteella käyttää myös puhelimitse tehtävään suoramarkkinointiin.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on vastaanotettu tietojen luovutuksen kautta, pois lukien sellaisten tahojen tiedot, joiden kanssa on muodostunut asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjä siirtää asiakasrekisteriinsä tiedot niiden tahojen osalta, joiden kanssa rekisterinpitäjä muodostaa asiallisen yhteyden.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasta koskevia henkilötietoja ei luovuteta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää konserniyhtiöille. Henkilötietoja voidaan siirtää myös palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän valtuuttamana.

Henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-maiden ulkopuolella.

10. Tietoturva

Tietojärjestelmät on suojattu erilaisin teknisin menetelmin ulkopuoliselta pääsyltä. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jolla hän kirjautuu järjestelmään. Tietoihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, jotka käsittelevät tietoja osana työtehtäviään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä hyödyntää ulkoisia rekistereitä markkinoinnin kohdentamisessaan:

- Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot

- Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri

- Bisnode Finland Oy:n henkilöluottotietorekisteri

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Mikäli henkilö haluaa estää telemarkkinoinnin yleisesti, tämä onnistuu tekemällä ilmoitus ASML TeleRobinson-reksiteriin (https://www.asml.fi/kieltopalvelut/). Mikäli henkilö haluaa estää tietojensa julkaisun yhteystietopalveluissa tai muuttaa julkaistuja tietoja, henkilöä suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä omaan teleoperaattoriinsa, jotta julkaisukielto ja muuttuneet tiedot päivittyvät keskitetysti yhteystietopalveluihin.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteen kohdassa 13 annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistuksi tai poistetuksi. Voit esittää oikaisemista tai poistamista koskevan pyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi rekisteröidyn, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

14. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla postitse/sähköpostitse yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön.

Rekisterinpitäjällä on oikeus laissa säädetyin perustein kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn esittämää pyyntöä, joka koskee edellä kohdissa 13 ja 14 esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle kieltäytymistä koskevan ilmoituksen perusteluineen postitse/sähköpostitse.