Alihankkijarahoitus

Alihankkijarahoitus helpottaa käyttöpääomatilanteen hallintaa ja toimii talousjohdon ja hankintatoimen työkaluna.

Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten luotonsaantimahdollisuudet ovat viime vuosina heikentyneet uuden pankkisäätelyn (esim. Basel III) myötä. Samaan aikaan tilaajien maksuehtovaateet ovat pidentyneet ja jopa 90 päivän maksuehdot ovat nykyään yleisiä. Tilaajaosapuolen näkökulmasta toimiva ja taloudellisesti turvallinen alihankintaketju puolestaan vähentää toimintariskiä mm. toimitusvarmuutta ylläpitämällä.

Näihin tarpeisiin perustuen Finance Link on luonut erityisesti aliurakoitsijoiille ja näiden päämiehille suunnatun rahoituspalveluratkaisun. Alihankkijarahoitus antaa samanaikaisesti tilaajalle mahdollisuuden hyödyntää pitkää maksuaikaa ja tavaran- tai palveluntoimittajalle saada maksusuorituksen käyttöönsä välittömästi.

Miten alihankkijarahoitus toimii?
Käytännössä alihankkijarahoitus toimii niin, että Finance Link ostaa alihankkijalta tilaajalle suunnatun laskun ja alihankkija saa suorituksen tililleen välittömästi. Laskujen myynti ei sido aliurakoitsijan reaalivakuuksia ja tilaajaosapuolen rahoitusyhtiön kanssa valmiiksi neuvottelemat, suurempiin rahoitusvolyymeihin perustuvat hinnat hyödyttävät erityisesti pienempiä alihankkijoita. Alihankkijarahoituksen avulla tilaajaosapuoli puolestaan pystyy parantamaan omaa käyttöpääomatilannettaan pitkää maksuaikaa hyödyntämällä. Alihankkijan vahva kassatilanne on pitkällä tähtäimellä myös tilaajan edun mukaista, joten alihankkijarahoitus mahdollistaa toimivan ja kehittyvän alihankkijaketjun.

Miten alihankkijarahoitus toimii talousjohdon ja hankintatoimen työkaluna? Alihankkijan vahva kassatilanne on pitkällä tähtäimellä myös tilaajan edun mukaista, joten alihankkijarahoitus toimii yrityksen talousjohdon työkaluna lisäten alihankintaketjun toimintavarmuutta. Palvelumallia hyödyntämällä tilaajayrityksen käyttöpääomatilanne paranee pitkän maksuajan ansiosta ja vastaavasti alihankkijaosapuolen kassankierto nopeutuu sen saadessa suorituksen Finance Linkille myydystä laskusta välittömästi käyttöönsä.

Millaisia hyötyjä alihankkijarahoitus tarjoaa alihankkijalle?

 • Pienet alihankkijat saavat edullista rahoitusta volyymiedun vuoksi.
 • Pitkät, jopa 90 päivän maksuehdot eivät nopeamman kassankierron myötä aiheuta kassavajetta alihankikijalle.
 • Rahoituksen hyödyntäminen parantaa rahavirtojen ennustettavuutta, liiketoiminnan johtamista ja yrityksen maksuvalmiutta.
 • Vahvan kassan turvin yritys pystyy hyödyntämään mahdolliset kassa-alennukset omissa raaka-aineostoissaan.
 • Alihankkijan taserakenne kevenee ja omavaraisuusaste paranee, sillä Finance Link ostaa laskun suoraan pois yrityksen taseesta.

Millaisia hyötyjä alihankkijarahoitus tarjoaa tilaajalle?

 • Alihankintaketjun toimintavarmuus paranee.
 • Tuotantokatkosriskit pienenevät alihankkijoiden vahvemman kassatilanteen myötä.
 • Koko toimituskerjun maksuvalmius ja käyttöpääomatilanne paranevat.

Mitä sekä tilaaja- että alihankkijaosapuolen kannattaa ottaa huomioon rahoituskumppanin valinnassa?
Markkinoilla on tänä päivänä paljon erilaisia palveluntarjoajia, joten rahoituskumppania valitessa kannattaa olla tarkka ja esittää mm. seuraavat kysymykset:

 • Ostaako rahoituskumppani laskut suoraan pois taseesta, jolloin yrityksen taserakenne kevenee ja omavaraisuusaste kasvaa?
 • Siirtyykö luottotappioriski ostetuista saatavista rahoiuskumppanille?
 • Onko rahoituskumppanilla käytössä yrityksen pääomaa sitovia reaalivakuusvaateita?

Lisää rahoituskumppanin valinnassa keskeisiä kysymyksiä löydät ladattavasta pdf-oppaastamme täältä.