Finansierings­terminologi

KÖP AV FAKTUROR? BUNDET KAPITAL?

Factoring
Försäljningsfordringar kan antingen köpas (non-recourse factoring) eller finansieras (recourse factoring).

Termen factoring har en något annorlunda betydelse i Finland än i många andra länder. I Finland används ordet factoring i allmänhet för att beskriva en modell där säljarens försäljningsfordringar finansieras av ett finansinstitut normalt till 80 procent av sitt värde. Resterande 20 procent av värdet på fordringarna får säljaren inte förrän beställaren har betalat det utestående beloppet.

Finansiering av försäljningsfordringar innebär att ett finansinstitut beviljar kredit för försäljningsfordringarna, men däremot bär finansinstitutet inte kreditrisken. De termer som används är fakturafinansiering, finansiering av fakturafordringar, finansiering av försäljningsfordringar, fakturakredit, factoring, invoice discounting.

Köp av fakturor
Köp av försäljningsfordringar innebär att finansieringsbolaget köper alla fordringar så att de inte längre belastar säljarens balansräkning, och att finansieringsbolaget även bär kreditrisken för de fordringar som köpts. Istället för att prata om köp av fakturor/fakturafordringar/försäljningsfordringar säger kunderna att det handlar om att "genast omvandla fakturor till reda pengar”, vilket är en bra beskrivning av grundtanken.

Fakturor
Fakturor kallas även fakturafordringar eller försäljningsfordringar. Bokföringsbyråer kan erbjuda faktureringsservice, vilket innebär att de gör fakturor på säljarens vägnar, på basen av den information som de fått. Finansieringsbolag erbjuder service för hantering av fakturor, vilket innebär att fakturorna skickas till mottagaren elektroniskt eller per brev. Finansieringsbolaget sköter om fakturan under hela dess livscykel. Detta innehåller allt från normala åtgärder som gäller hantering av reskontran till indrivningsåtgärder vid behov.

Kreditvärdiga fordringar
Kreditvärdiga fordringar är fakturor som riktar sig till företag med god betalningsförmåga. Om finansieringsbolaget redan i förväg bedömer att de berörda företagen eventuellt är insolventa, köper finansieringsbolaget inte fakturorna. Finansieringsbolag med indrivningsbakgrund erbjuder även en modell där de köper "icke-kreditvärdiga" fordringar på fakturerarens risk. Finansieringsbolag med indrivningsbakgrund erbjuder även möjligheter att finansiera konsumentfordringar.

Kreditförsäkring
För att täcka kreditrisken kan man även skaffa en separat kreditförsäkring, vilket innebär att kreditrisken i vanliga fall minskar med 90 procent. När finansieringsbolaget köper fakturan överförs kreditrisken till 100 procent till den part som köper fakturan, dvs. finansieringsbolaget.

Bundet kapital
I och med att företaget säljer sina fakturor blir avkastningen på företagets sysselsatta kapital alltid bättre (dvs. balansräkningen blir mindre). I fråga om factoring förblir kapitalavkastningen oförändrad eller så sjunker den, beroende på beräkningssättet.